Adatkezelési tájékoztató

a www.asalite.com (Webáruház) és honlap használatához 

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

 A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről mint a https://www.asalite.com weboldal és webáruház használójáról, szolgáltatást igénybevevőről, a webáruházból termék megvásárlása esetén Vevőről (természetes személy), a Vevő személyes közreműködőjéről (jogi személy) és az üzlethelyiségek látogatóiról (a továbbiakban együttesen: „Érintett”) az Adatkezelő gyűjt és kezel.

A Webáruház és a honlap üzemeltetőjének (továbbiakban: Adatkezelő) adatai:

Asalite Lighting Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezése: Asalite Lighting Kft.

székhelye: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 22. A. ép.

adószáma: 27809242-2-09

statisztikai számjele: 27809242-4618-113-09

képviseletében: Monoki Péter ügyvezető

elektronikus elérhetősége: 27809242#cegkapu

jogelőd neve: Monoki Péter Egyéni Cég

Bankszámlaszám: 10103434-67863800-01005002 MKB Bank Nyrt.

E-mail: info@asalite.com

Honlap/weboldal: www.asalite.com

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőt nem foglalkoztat, illetve nem alkalmaz.

2.  A Tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A Tájékoztató hatályos tartalma a honlapon folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Ön email címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Fogalommeghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Érintett/felhasználó: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A jelen szabályzat alkalmazásában tovább Adatkezelő alatt a Kőszegi Pharmacon Kft. értendő.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött adatok egy része az az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”.

Az internetes oldalunk személyes adatok megadása nélkül látogatható, bizonyos funkciók esetében szükséges az érintett személyes adatainak kezelésére. Az adatszolgáltatás elmaradása miatt nem tudunk az érintettel kapcsolatba lépni, megkeresését feldolgozni, rendelését teljesíteni.
Az adatkezelő kizárólag célokhoz kötötten kezeli és tárolja az érintett személyes adatait. Az adatok megismerésére, kezelésére jogosult személyek, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai (különösen: ügyfélszolgálati, pénzügyi) kezelhetik.

Regisztráció
A weboldalon történő vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges a következő adatok rögzítésével: Személyes (kapcsolattartói) adatok, számlázási adatok, szállítási adatok, regisztrációs ország, viszonteladói státusz. A regisztrációhoz szükséges az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megismerése, az adatkezelésekhez történő hozzájárulás.
Az adatkezelés célja: weboldalon való vásárlás biztosítása, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Inaktív felhasználó esetén adatait legfeljebb 1 évig tároljuk.
Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni e-mail üzenetben. Az üzenet megérkezését követően az Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, melyek jogszabályi kötelezettség szerint kerülnek megőrzésre.

Rendelések kezelése 
A rendelések feldolgozásához, a felek között elektronikus úton létrejött szerződés teljesítése érdekében szükséges a személyes adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, Elker tv. 13/A. § (3) bek.
A kezelt adatok köre: vásárló számlázási és szállítási adatai, felhasználónév, korábbi rendelések adatai, rendelési azonosítószám, regisztráció időpontja, vásárlás időpontja
Az érintettek köre: A webáruház vásárlói.
Az adatkezelés tartama: A személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük, tekintettel a polgári jogi elévülési időre.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelő számviteli kötelezettség teljesítésére tekintettel (különösen: számla kiállítása, bizonylat-megőrzési kötelezettség) kezeli az érintett adatait.
Az adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok köre: számla kiállításához szükséges adatok: név, számlázási cím, adószám
Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
Adatkezelési időtartama: A számlákat a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján.
Adattovábbítás történik a számlakiállítás során a számlázó programot üzemeltető szolgáltató részére. 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
Az érintett közvetlenül a társaság email címére küldött üzenettel illetve telefonon is felveheti az társasággal a kapcsolatot, a megküldött üzenet tartalmazhat személyes adatokat. A megadott adatok egyeztetés és kapcsolattartás céljából szükségesek. A személyes adatokat az adatkezelő csak a megkeresésben szereplő célra használja és bizalmasan kezeli. Az adatkezelő a telefonhívásokat nem rögzíti, hangfelvétel nem készül.
Adatkezelés célja: Érintett azonosítása, érintettel történő kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, egyéb az érintett által megadott adat
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
Érintettek köre: Azon személyek akik emailben, telefonon felveszik a társasággal a kapcsolatot illetve szerződéses jogviszonyban állnak az adatkezelővel.
Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig, legfeljebb a megkereséstől számított 1 évig.

Hírlevél, eDM tevékenység
A webáruház elektronikus levélben direkt marketing üzeneteket küldhet azoknak, akik ehhez előzetesen és kifejezetten hozzájárultak illetve korábban vásároltak a webáruházban. A hirlevél küldéshez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a, illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja.
Amennyiben a felhasználó nem szeretne a későbbiekben hirlevelet kapni, úgy korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről a hirlevélben elhelyezett Leiratkozás link segítségével, vagy telefonos, elektronikus illetve postai elérhetőségeinken keresztül.
Az adatkezelés célja: érintettek tájékoztatása aktuális információkról, kedvező ajánlatokról
Érintettek köre: hirlevélre feliratkozott felhasználók és korábbi vásárlók
Kezelt adatok: Név, email, ID (egyedi azonosító), source
Adatkezelés időtartama: a felhasználó adatait visszavonásig kezeljük.
A személyes adatokhoz a következő személyek férnek hozzá: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik. 

Panaszkezelés 
Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban a vásárlónak kifogása merül fel, az adatkezelőhöz érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és dokumentálása érdekében személyes adatok kezelése szükséges.
Adatkezelés célja: A panasz kezelése, kérdés megválaszolása, érintettel történő kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: Vásárló, kapcsolattartó neve, címe, számlázási név és cím, kapcsolattartási adatok (email, telefonszám, postacím) panasz leírása, panasz előterjesztésének módja (szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus levelezés útján), helye, ideje; vásárló által csatolt dokumentumok
Az érintettek köre: A webáruházban vásárló és minőségi kifogással élő érintett.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és a válasz másolati példányát a kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig, azaz 5 évig őrzi meg.

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére külső szolgáltatókat, adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Tranzakciós levél szolgáltató

Adatfeldolgozó: The Rocket Science Group LLC (Mandrill)
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
E-mail: dpo@mailchimp.com - Telefon: +1 (404) 806-5843
Adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata: https://mailchimp.com/legal/privacy
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszerüzenetek küldése
Kezelt adatok köre: Név, email, ID (egyedi azonosító), source
Az érintettek köre: A weboldalt böngésző felhasználók.
Az adatkezelés célja: Visszaigazoló levél küldése a felhasználónak. pl. vásárlás visszaigazolása, sikeres regisztráció
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felhasználó kérelmére való törlésig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

IT szolgáltató 

Az adatkezelő a kezelésében lévő egyes adatokat a vele szerződött IT szolgáltató által biztosított tárhelyen tárolja. A szolgáltató ellátja a weboldal karbantartását is az adatkezelő utasításai szerint, egyéb adatkezelési műveleteket nem végez.

Cég adatai: UNAS Online Kft.

Cím: 9400 Sopron, Kőszeg út 14.

email: unas@unas.hu

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működtetése.
Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

Könyvelés
A szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződésre tekintettel látja el a számviteli bizonylatok könyvelését.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési tevékenység
Kezelt adatok köre: számlázással kapcsolatos adatok: név, számlázási cím
Az érintettek köre: Weboldal vásárlói.
Az adatkezelés célja: Vásárlással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása a hatályos jogszabályok alapján.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 8 év
Az adatfeldolgozás jogalapja: 2000. évi C. törvény - számviteli törvény
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján ellátja a számlaviteli bizonylatok könyvelését. Az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a Sztv. 169. § (2) bekezdése valamint az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállításától számított 8 évig megőrzi és biztosítja azok visszakereshetőségét.

 Az adatokhoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő munkatársai;
 2. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 4. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 5. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

6. Social Media, Google Szolgáltatások használata

Social media
A weboldalon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az érintett azt engedélyezi a számítógépén. A bővítmény engedélyezésével az érintett hozzájárul az adatainak a közösségi oldalak (ld.Facebook, Instagram) részére történő továbbításához. A böngésző az információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.
Amennyiben az érintett be van jelentkezve az online felületeken, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal az érintett látogatását a közösségi fiókjához társítja.
Az adatgyűjtés és adatkezelés részleteiről az érintett az adott közösségi oldal adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat.

Weboldal látogatottsági adatai, Google Ads
Az Adatkezelő igénybe veszi a Google Inc. (továbbiakban: Google) Google Analytics és a Google Ads szolgáltatásait.
- Analytics
A társaság a weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérésére és auditálására a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ. A rendszer nem tárol a felhasználókról olyan adatokat, amivel a felhasználó beazonosítható lenne, se IP címet, se személyes adatokat. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére (elérhetőség: www.google.com/analytics).
Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics mérje a látogatási adatokat, lehetősége van a böngésző beállításaiban blokkolni. 
- Google Ads
Amennyiben az adatkezelő a Google Ads nevű online reklámprogramot használja, annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google).
Amikor felhasználó a weboldalt Google-hirdetés útján éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. A települt cookie személyes adatokat nem továbbít az Üzemeltető számára, csupán támogatja az online hirdetések megjelenését. A felhasználó letilthatja ezen cookiek- alkalmazását a böngészőjében. 
9.3. A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

7. Cookie (Süti) Tájékoztató

A weboldal szolgáltatásai esetenként használhatnak úgynevezett „sütiket”. A sütik alkalmazásával a weboldal nyomon tudja követni, hogy a felhasználó milyen tevékenységet végzett az oldalon. A sütik teszik lehetővé például a kosár használatát és webhelyeink működésének személyre szabását, emellett adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhelyek mely részét hányan látogatják, segítenek felmérni a kampányaink és a webes keresések hatékonyságát, feltérképezni a felhasználói szokásokat, aminek révén tovább növelhetjük szolgáltatásunk minőségét. Vannak olyan sütik, melyek csupán az oldal böngészése idején ideiglenesen használatosak, ezek az un. munkamenet (session) sütik. A weboldal elhagyásakor a session cookie-k automatikusan törlődnek. Vannak olyan sütik, amelyek mentésre kerülnek és hozzájárulnak ahhoz hogy a látogatót egy későbbi weboldali böngészés alkalmával felismerje. Ezek célja, hogy a felhasználó a korábbi adatai a weboldal következő látogatásakor automatikusan betöltődjenek, azokat ne kelljen újra megadnia, így biztosítva a kellemesebb és egyszerűbb böngészést. A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Kezelt adatok: Egyedi azonosítószám, dátum, időpont
Érintettek: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Adatkezelés célja: A felhasználó azonosítása, a látogatók nyomon követése.
Adatkezelés időtartama: Az adott cookietóol függ, melyről bővebben a cookie modul ad tájékoztatást.
Sütik beállítása, letiltása
A cookie beállítások bármikor megváltoztathatók a weboldal cookie beállításaiban valamint az alkalmazott böngészőben. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható.
Gyorslinkek: FirefoxChromeSafariInternet Explorer.

 A Weboldalon használt cookie-k:

 1. analitika, követő
 2. Érintett azonosító session cookie

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.

8. Gyermekekkel kapcsolatos információk

1. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek.

A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot. 

A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.  

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

 9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

10. Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Ön joga joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 2. a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Adatkezelő, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.  

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.